<h1 name="privacy">
Privacy</h1>
<p>
InDepressie is een website welke je anoniem kunt raadplegen. Vragen of problemen die je voorlegt zullen vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens waarbij duidelijk word gemaakt dat dezen niet openbaar worden vermeld, zullen zonder jouw toestemming nooit verstrekt worden aan anderen en / of derden, zoals hulpverleners, ouders of partners, school of werkgever</p>
<p>
Als lid en / of gebruiker van de website inDepressie kun je ervoor kiezen om anoniem te blijven er is enkel een registratie nodig waarbij gevraagd word om niet meer dan een:</p>
<ul>
<li>
schuilnaam</li>
<li>
wachtwoord</li>
<li>
en e-mailadres</li>
</ul>
<p>
Deze data blijven verborgen en zullen niet openbaar gemaakt worden. De data worden enkel gevraagd om de website goed te kunnen blijven onderhouden en de website goed te beschermen tegen misbruik. Verdere gegevens om anoniem gebruik te maken van de website worden verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.</p>
<p>
Mocht het zo zijn dat u niet uw priv&eacute; e-mailadres wilt opgeven dan kunt u via onderstaande websites een nieuw e-mailadres aanmaken en deze gebruiken voor de website inDepressie. Toch raden wij aan om het priv&eacute; e-mailadres te gebruiken, omdat u anders weer een wachtwoord extra heeft om te onthouden.</p>
<ul>
<li>
<a href="https://signup.live.com/signup.aspx?ru=http%3a%2f%2fmail.live.com%2f%3fr...
<li>
<a href="https://www.google.com/accounts/NewAccount?service=mail&amp;continue=htt...
</ul>
<p>
InDepressie verzamelt geen namen of andere persoonlijke gegevens. De mogelijkheid om deze op te geven word wel geboden. Dit omdat een geslacht en leeftijd vaak een persoonlijker beeld geven en het makkelijker maken om te communiceren. Verder worden er enkel statistische gegevens verzameld en opgeslagen die van belang zijn ter verbetering van de website. Hierbij kunt u denken aan: aantal bezoekers, meest bekeken pagina&rsquo;s, enz.</p>
<h2>
Geheimhoudingsplicht hulpverlener</h2>
<p>
De vrijwilligers en hulpverleners van inDepressie houden zich aan de geheimhoudingsplicht, voor wat betreft de inhoud van de gevoerde online chatgesprekken, priv&eacute;berichten en / of e-mails met leden, gebruikers en / of hulpzoekers alsmede met betrekking tot alle informatie die hem/haar ter beschikking komt vanwege zijn/haar online werkzaamheden. In de vrijwilligers- of arbeidsovereenkomst van de hulpverleners zijn bepalingen opgenomen die hen verplichten tot geheimhouding over alle gegevens die zij door hun functie onder ogen krijgen.</p>
<h2>
Contact andere hulpverlener</h2>
<p>
Indien de hulpverlener meent dat de situatie aanleiding geeft tot een (face to face) contact met een (andere) hulpverlener, dan wordt dit aan de hulpzoeker geadviseerd. Ook is het, met toestemming van de hulpzoeker, mogelijk dat de hulpverlener de huisarts van de hulpzoeker benadert. De hulpzoeker zal dan zijn of haar anonimiteit dienen op te geven aan de hulpverlener(s). Op de website blijft de volledige anonimiteit voortbestaan.</p>
<p>
Wanneer een lid, gebruiker en / of hulpzoekende in contact komt met een hulpverlener via de website, buiten een van inDepressie vrijwilliger en / of hulpverlener, welke professioneel in staat is door zijn of haar beroep / of functie hulzoekende te helpen en / of te behandelen dienen verder afspraken onderling tussen hulpverlener en hulpzoekende gemaakt te worden.</p>
<h2>
Gegevensuitwisseling</h2>
<p>
Bij het uitwisselen van (dossier-) gegevens tussen hulpverleners, gebruik van gegevens ten behoeve van onderzoek of anderszins, gelden dezelfde voorwaarden als voor gegevensuitwisseling van andere (papieren) dossiers. Zo zal verstrekking pas mogen plaatsvinden indien hiervoor (veronderstelde) toestemming van de hulpzoeker is; een wet daartoe verplicht; of er sprake is van verstrekking aan een &#39;functionele eenheid&#39; of van een conflict van plichten. Voor gebruikmaking van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek geldt artikel 458 WGBO.</p>
<h2>
Zoekmachine en zoekopdrachten</h2>
<p>
Het zoekvak op deze website (&#39;Zoekvak&#39;) wordt aangestuurd door Google Inc (&#39;Google&#39;). U bevestigt en gaat ermee akkoord dat het privacybeleid van Google (beschikbaar op http://www.google.nl/privacy.html) van toepassing zal zijn op uw gebruik van het Zoekvak. Door het Zoekvak te gebruiken, stemt u ermee in dat Google uw persoonlijke gegevens zal gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid.</p>
<h2>
Dossier</h2>
<p>
De hulpverlener legt een dossier aan van de gevoerde chatgesprekken; dit dossier omvat de transscripts van de gesprekken en eventueel de door hulpverlener gemaakte aantekeningen. Voor de toegang, vertrouwelijkheid en beveiliging van online-dossiers gelden dezelfde voorwaarden als voor papieren dossiers. Voor dit dossier geldt de wettelijke bewaartermijn.</p>
<h2>
Veiligheid</h2>
<p>
Voor online communicatie gebruikt de hulpverlener een computer die is uitgerust met een up-to-date virusscanner, firewall en recente patches voor de software waarmee gewerkt wordt. De betrouwbaarheid en de veiligheid van de chatcontacten worden gewaarborgd doordat de chatapplicatie zich binnen een &quot;secure&quot; omgeving bevindt.</p>
<h1 name="voorwaarden">
Disclaimer</h1>
<p>
Aan deze disclaimer kunnen geen rechten worden ontleend. De op de site gepubliceerde algemene informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet specifiek toegespitst op de individuele situatie van de lid en / of gebruiker. De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken hangen af van ieders persoonlijke situatie. De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies.</p>
<p>
InDepressie kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die het lid, bezoeker, gebruiker en / of hulpvrager lijdt als direct of indirect van het gebruik van het contact, en de aangeboden informatie, dienst- en hulpverlening.</p>
<p>
Lid en / of gebruiker van de website inDepressie dient zich op de hoogte te stellen van onderstaande disclaimer, privacy en algemene voorwaarden. Het gebruik en kennisnemen van deze site impliceert het akkoord gaan met deze disclaimer, privacy en algemene voorwaarden.</p>
<h2>
Doel van inDepressie</h2>
<p>
inDepressie wil een bijdrage leveren aan het voork&oacute;men en / of preventief behandelen, informeren en mogelijkheid bieden tot contact van en over depressie voor personen en individuen welke lijden aan depressie, maar ook voor naasten en de omgeving van dezen.</p>
<p>
inDepressie doet dit door verschillende tekstuele informatie, contact via chat, forum hulp- telefoonlijn, zelfbehandeling / cursussen en hulpverlening te bieden door eigen vrijwilligers en hulpverleners maar ook door andere professionele of van beroep en / of functie hulpverleners op basis van het beschikbare (wetenschappelijke) bewijs van effectiviteit en eigen inzicht.</p>
<p>
InDepressie gaat uit van de betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en de eigen verantwoordelijkheid van het lid, bezoeker, gebruiker en / of hulpvrager. Wanneer mocht blijken dat deze hier niet toe in staat is of kan worden geacht en / of wanneer deze de disclaimer en / of voorwaarden schendt, behoudt inDepressie zich het recht voor haar dienst- en / of hulpverlening op te schorten en / of te staken en doet een redelijkerwijze te verwachten inspanning het lid, bezoeker, gebruiker en / of hulpvrager te wijzen op alternatieve vormen van dienst- en hulpverlening.</p>
<h2>
Nadelen van telefonische en online dienst- en hulpverlening</h2>
<p>
InDepressie wijst erop dat haar werkwijze beperkingen, en (mogelijke) nadelen heeft ten opzichte van reguliere hulpverlening. Door de anonimiteit en het ontbreken van direct (oog)contact en het werken met vrijwilligers is inDepressie niet in staat een volledige indruk te krijgen van de aard en de ernst van de problematiek en de aard en dringendheid van de hulpvraag. Vrijwilligers en medewerkers van inDepressie zijn afhankelijk van de volledigheid van de informatie en de bekwaamheid van de pati&euml;nt, bezoeker, gebruiker, lid, hulpvrager om zijn klachten in taal om te zetten. Houding, intonatie en overige indrukken die in een rechtstreeks contact aanwezig zijn, ontbreken geheel. Door de beperking in de mogelijkheid verstrekte informatie te verifi&euml;ren, is de kwaliteit en juistheid van de dienst- en hulpverlening door medewerkers van inDepressie sterk afhankelijk van de juistheid en volledigheid van de informatie verstrekt door de bezoeker, lid, gebruiker, of hulpvrager.</p>
<h2>
Zoek hulp bij reguliere hulpverlening (huisarts, therapeut, psychiater)</h2>
<p>
inDepressie adviseert leden, bezoekers, gebruikers, of hulpvragers met klachten van lichamelijk, medische, psychiatrische of psychologische aard zich altijd te wenden tot reguliere (offline) hulpverlening bij een bevoegde (huis)arts, psycholoog, psychotherapeut of psychiater.</p>
<p>
De helpsite en helplijnen van inDepressie zijn niet bedoeld ter vervanging van reguliere medische of psychiatrische hulpverlening, maar ter aanvulling daarop. Onder reguliere hulpverlening wordt verstaan: professionele hulpverlening die plaatsvindt door een hulpverlener die in de fysieke nabijheid verkeerd van de hulpvrager. Bijvoorbeeld hulpverlening door een huisarts in een spreekkamer, of tijdens een huisbezoek.</p>
<h2>
Gelijktijdige dienst- en hulpverlening</h2>
<p>
InDepressie is zich ervan bewust dat leden, bezoekers, gebruikers en hulpzoekers gelijktijdig met gebruik te maken van de website in behandeling zijn of kunnen komen bij reguliere hulpverleners. In een aantal gevallen kan dit leiden tot ongewenste effecten. InDepressie adviseert dringend gebruikers en hulpvragers hun huisarts of behandelaar op de hoogte te stellen van gebruik van de dienst- en hulpverlening door inDepressie, en de aard en intensiteit van verkregen professioneel advies of behandeling via de helpsite. Als de hulpvrager dit wenst, kan inDepressie zelf ook contact maken met de behandelaar. Hiervoor is noodzakelijk dat de anonimiteit van de hulpzoeker wordt opgeheven. Indien de reguliere behandelaar bezwaar ziet in het gelijktijdig bieden van persoonlijke adviezen, consultatie, of behandeling, kunnen deze worden opgeschort of gestaakt. InDepressie raad wel aan om constant gebruik te maken van de andere mogelijkheden die de website biedt. Zoals het lotgenoten contact door middel van het forum maar vooral het bijhouden van het dagboek.</p>
<h2>
Spoedeisende situaties</h2>
<p>
Door het contact op afstand kan inDepressie bij spoedeisende situaties geen rol spelen bij het fysiek stabiliseren of beveiligen van de situatie. InDepressie adviseert hulpvragers of naasten contact op te nemen met reguliere hulpverlening, het alarmnummer 112, de politie, de brandweer. InDepressie houdt zich het recht voor in deze situaties contact te verbreken indien de indruk bestaat dat dit contact het nemen van passende maatregelen hindert of onaanvaardbaar vertraagd.</p>
<p>
InDepressie maakt gebruik van verschillende communicatie media. Hieronder valt ook contact via berichtenverkeer (waaronder e-mail) waarbij zender en ontvanger geen direct contact hebben en er tijd verstrijkt tussen vervaardigen, zenden, gelezen worden en het beantwoorden van een bericht. Deze vorm van communicatie schiet tekort bij spoedeisende situaties. In deze situaties geeft inDepressie dringend advies leden, bezoekers, gebruikers of hulpvragers geen gebruik te maken van berichtenverkeer om het bestaan van een noodsituatie te melden. InDepressie adviseert dringend zich direct in verbinding te stellen met reguliere hulpverlening, het alarmnummer 112, de politie en/of de brandweer.</p>
<h2>
Beperkingen van inDepressie ten opzichte van reguliere hulpverlening</h2>
<p>
Door de anonimiteit en het ontbreken van direct (oog)contact en het werken met vrijwilligers is inDepressie niet in staat</p>
<ul>
<li>
een volledig medisch of psychiatrisch onderzoek te verrichten</li>
<li>
een (volledige) medische of psychiatrische diagnose te stellen</li>
<li>
lichamelijk onderzoek te verrichten of een indruk te krijgen van de fysieke toestand van de hulpzoeker</li>
<li>
een volledige indruk te krijgen van de aard en de ernst van de problematiek en het eventueel daaruit voortvloeiende gevaar</li>
<li>
een volledige indruk te krijgen van de aard en dringendheid van de hulpvraag</li>
<li>
een daarop gebaseerde medische of psychiatrische behandeling te verrichten</li>
<li>
medicatie voor te schrijven of te adviseren</li>
<li>
in noodsituaties fysiek beveiligende maatregelen te (doen) nemen</li>
</ul>
<h2>
InDepressie adviseert dringend het zoeken van reguliere hulpverlening</h2>
<p>
bij leden, bezoekers, gebruikers en / of hulpvragers die:</p>
<ul>
<li>
de laatste vier weken in toenemende mate last hebben gekregen van (verergering) van psychische, lichamelijke klachten; of zucht naar en/of gebruik van alcoholhoudende drank of roesmiddelen</li>
<li>
de laatste twee tot vier weken in toenemende mate doodsgedachten, gedachten aan zelfbeschadiging, of su&iuml;cide hebben</li>
<li>
plannen of voorbereidingen hebben getroffen voor zelfbeschadigd gedrag, of zelfmoord</li>
<li>
zich zelf beschadigd hebben, een overdosis medicatie, alcohol of roesmiddelen hebben genomen; zich roekeloos hebben gedragen en/of anderen in gevaar hebben gebracht; of een poging hebben gedaan zich van het leven te beroven</li>
<li>
een geestesstoornis hebben, denken te hebben, of recent hebben gehad waarbij beveiligende maatregelen aangewezen (kunnen) zijn om (dreigend) gevaar af te wenden.</li>
<li>
lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn gebruik te maken van het telefonische of online aanbod van inDepressie</li>
<li>
via de telefoon of het internet geen betrouwbare informatie willen of kunnen geven die noodzakelijk is voor advisering of consultatie per telefoon of per mail met betrekking tot het hanteren van klachten, problemen en het vinden van hulp</li>
<li>
een medisch, psychologisch of psychiatrisch onderzoek willen laten verrichten</li>
<li>
een medische, psychologische of psychiatrische diagnose gesteld of uitgesloten willen hebben;</li>
<li>
een behandeling willen ondergaan op basis van een volledige medische, psychologische of psychiatrische diagnose</li>
<li>
een behandeling willen ondergaan die buiten het aanbod van InDepressie valt (bijvoorbeeld therapie in een spreekkamer, of langdurige begeleiding door een vaste hulpverlener)</li>
<li>
een psychiatrische aandoening hebben, denken te hebben, of recent hebben gehad, waarvoor medische of psychiatrische diagnostiek en behandeling (waaronder medicatie) aangewezen is of kan zijn</li>
</ul>
<h2>
Webwinkel</h2>
<p>
De producten en / of diensten aangeboden in de webwinkel van inDepressie zijn niet afkomstig van inDepressie. Wij werken met andere partners voor het aanbod en de levering van de aangeboden producten en / of diensten. InDepressie kan hierom dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor late leveringen, niet correcte leveringen, fraude, verkeerde producten en / of andere problemen of andere onvoorziene omstandigheden met het gekochte en / of bestelde product en / of dienst. Alle zaken met invloed op de aangeboden, gekochte en / of bestelde producten dienen worden afgehandeld met de leverancier(s) van het product. Mocht het gewenst zijn dat inDepressie hierbij hulp en / of ondersteuning biedt dan zal de anonimiteit van het lid, bezoeker, gebruiker en / of koper komen te vervallen. Op de website zal verder alle anonimiteit voort blijven bestaan.</p>
<h2>
Ongepaste; berichten, reactie en / of leden</h2>
<p>
InDepressie is een open website en kan na een relatief gemakkelijke registratie toegankelijk worden voor ieder. Door het registratie proces wordt inDepressie in staat gesteld om de website beter te onderhouden en erop toezien dat het contact wat verloopt via de website naar eigen inzicht goed en gepast verloopt. InDepressie zal al het mogelijke in onze macht uitvoeren om ongepaste berichten, reacties en / of leden te verwijderen. Leden, gebruikers, bezoeker en / of hulpzoekende worden in staat gesteld een ongepast bericht, reactie en / of lid te melden aan het inDepressie beheer, beheerders zullen vervolgens naar eigen inzicht beslissen of hetgeen gemeld gepast of ongepast is. Wanneer de conclusie wordt getrokken dat hetgeen gemeld bij de beheerders ongepast is zal het bericht, reactie en / of lid per direct worden verwijdert zonder dit eerst kenbaar te maken. Bij meerdere opgepaste meldingen kan een lid de toegang tot de behandelingen, hulp en / of de website ontzegd worden. Dit zal van te voren kenbaar gemaakt worden.</p>